Algemene informatie

 

Wie zijn wij?

De Koninklijke Fanfare De Eendracht is zijn 179ste jaar begonnen. De maatschappij bestaat sinds 1843.

Ruim 30 muzikanten en 4 bestuursleden (waarvan 4 bestuurleden ook tot de muzikanten behoren) zijn lid van deze vereniging.

We organiseren jaarlijks twee concerten in zaal. We maken ook uitstappen doorheen Oostkamp voor allerei evenementen.

 

Waar repeteren wij?

Waar

De Koninklijke Fanfare De Eendracht repeteert in het parochiaal centrum De Raat.

 

Adres:

Schooldreef
5
8020 Oostkamp

 

Wanneer repeteren wij?

De Koninklijke Fanfare De Eendracht houdt zijn repetities op dinsdagavond om 20u. Deze duren tot 22u.

Om de veertien dagen is er trommelrepetitie voor de beginnende trommelaars onder leiding van Magdalena Bens.

Om contact met Magdalena op te nemen: Klik hier

 

Waar en wanneer treden wij op?

Deze 2 belangrijkste concerten die De Koninklijke Fanfare De Eendracht geeft, is het Aperitiefconcert en het Sint-Ceciliaconcert.

Het Aperitiefconcert gaat dit jaar door op zondag 26 juni 2022, om 10u30, in de polyvalentezaal in Oost-Campus.

Na het concert kan iedereen mee aan tafel schuiven voor een gezellige lunch:
Menu: warme beenham + groentenbuffet
Prijs: € 17,00
Inschrijving: voor via overschrijving op rekening BE43 0012 7925 5501 met vermelding: "Aperitiefconcert naam/... volw/... kind"

 

Het Ceciliaconcert vindt plaats op vrijdag 25 november 2022, om 20u, in de Raat- 8020 Oostkamp.


Voor verdere info rondom de concerten en de uitstappen: Klik hier.

 

Interesse?

Je bespeelt zelf een instrument en je hebt nog niets te doen op dinsdagavond. Aarzel dan niet om bij ons aan te sluiten!

De Fanfare is een ideaal leermiddel om in groepsverband muziek te brengen en tevens in contact te komen met allerlei nieuwe mensen.

De Eendracht biedt je van alles aan: mogelijkheid tot ontlenen van een instrument, een eigen kostuum (op maat gemaakt), altijd een paar gratis consumpties bij uitstappen en de goede sfeer onder de muzikanten natuurlijk.

Als dit alles je aanspreekt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de bestuurleden: Klik hier

Privacyverklaring:

1. Algemeen

De K. F. De Eendracht hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De K. F. De Eendracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als K. F. De Eendracht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

K. F. De Eendracht
Leliestraat 19, 8020 Oostkamp
Emailadres: kf-de-eendracht.be

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de K. F. De Eendracht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de K. F. De Eendracht
- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen :
• Bestuursleden van de vereniging

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden door het clublid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

K. F. De Eendracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
• Alle personen die namens K. F. De Eendracht van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10 Wijziging privacyverklaring

K. F. De Eendracht kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 juni 2018.